Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Risico Inventarisatie (RI&E)

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) document schriftelijk vast te leggen.

De risico’s binnen uw organisatie worden voor u in kaart gebracht. Op grond van de uitkomsten van de RI&E wordt een Plan van Aanpak (PvA) door ons opgesteld. In dit plan wordt aangegeven welke maatregelen er genomen dienen te worden om de risico’s aan te pakken. Bij controle door de Arbeidsinspectie (SZW) kan om dit document gevraagd worden. Het niet naleven van regels kan aanzienlijke boetes tot gevolg hebben.

Onze dienstverlening
Onze gecertificeerde veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten voeren de Risico Inventarisatie voor u uit en maken een plan van aanpak.

Toetsing en certificering
Stel, u heeft de Risico Inventarisatie zelf uitgevoerd? In dat geval kijken we of het document voldoet aan de geldende eisen. Daarna geven we een toetsingsverklaring af. Dat betekent dat het document door onze kerndeskundigen is getoetst en wordt gecertificeerd.

Onze werkwijze:

  • Inventarisatie van uw wensen en het verzamelen van beschikbare informatie;
  • Bezoek aan de locatie door onze veiligheidskundige of arbeidshygiënist voor de inventarisatie;
  • In kaart brengen van de arbeidsomstandigheden en interviews met leden van het management, uitvoerend personeel en vertegenwoordiging van het personeel;
  • Rapportage, inclusief een plan van aanpak;
  • Bespreking van de specifieke bevindingen en aanbevelingen.

Toetsing van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Of toetsing noodzakelijk is, hangt af van het aantal werknemers en het gebruik van een goedgekeurde branche RI&E. Voor bedrijven tot en met 25 werknemers geldt een lichte toetsing door een gecertificeerde kerndeskundige, mits gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurde branche RI&E.

Voor bedrijven met méér dan 25 werknemers geldt een zware toetsing door een kerndeskundige (veiligheidskundige of Arbeidshygiënist).