Arbo Vitalus 088 - 259 259 8

Algemene voorwaarden Arbo Vitalus

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Arbo Vitalus: medewerkers werkzaam en handelend onder de naam Arbo Vitalus zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr.02090329.
b. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Arbo Vitalus tot het verrichten van diensten en/of leveren van goederen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden, bij uitsluiting van andere algemene voorwaarden, voor iedere overeenkomst tussen Arbo Vitalus en cliënt, voor zover daarvan door partijen niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.
2. Bij nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Arbo Vitalus en cliënt zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 3 Offertes
1. De offertes van Arbo Vitalus zijn vrijblijvend, exclusief BTW, overige heffingen, verzend-,vervoers-, en verpakkingskosten en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld.
2. Arbo Vitalus is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door cliënt schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Arbo Vitalus gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, waarbij Arbo Vitalus bevoegd is om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden mede namens cliënt te aanvaarden.
2. Arbo Vitalus behoudt zich het recht voor, indien daartoe gegronde redenen zijn, uitvoering van de overeenkomst te weigeren dan wel op te schorten, zonder dat hieruit voor cliënt enig recht op schadevergoeding voorvloeit en onverminderd het recht van Arbo Vitalus schadevergoeding te vorderen.
3. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Arbo Vitalus aangeeft of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt.

Artikel 5 Intellectuele eigendom
Het is cliënt zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan door of namens Arbo Vitalus geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
1. Geleverde zaken waarop de bepalingen van het voorgaande artikel niet van toepassing zijn blijven eigendom van Arbo Vitalus totdat cliënt alle verplichtingen jegens Arbo Vitalus is nagekomen.
2. Cliënt verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade en diefstal.

Artikel 7 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening.
2. Indien deze periode is verstreken is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is vanaf dit moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand geldt.
3. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van cliënt zijn de verplichtingen van cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.
4. Door cliënt gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en secundair van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn voor rekening van cliënt en bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,- exclusief BTW.
6. Arbo Vitalus heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde factuur geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling is ontvangen.

Artikel 8 Reclame
1. Reclames met betrekking tot een factuur dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
2. Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen 3 dagen na ontdekking van het gebrek doch uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de betreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Arbo Vitalus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Arbo Vitalus kenbaar behoorde te zijn.
2. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Arbo Vitalus leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Arbo Vitalus gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
3. De opdrachtgever vrijwaart Arbo Vitalus tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Arbo Vitalus.

Artikel 10 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Arbo Vitalus geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Arbo Vitalus niet in staat is de aangegane verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij Arbo Vitalus daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Arbo Vitalus opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Arbo Vitalus bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen, is Arbo Vitalus gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Arbo Vitalus en cliënt is Nederlands recht van toepassing